2018-03-05

به چه منظوری از آدرس ای‌پی ۱۹۲.۱۶۸.۰.۰ استفاده می‌شود

به چه منظوری از آدرس ای‌پی ۱۹۲.۱۶۸.۰.۰ استفاده می‌شود                ۱۹۲.۱۶۸.۰.۰ شروع محدوده آدرس ای‌پی خصوصی است که شامل تمام آدرس‌های ای‌پی تا ۱۹۲.۱۶۸.۲۵۵.۲۵۵ است. […]