دفتر مرکزی استان زنجان: ابهر، بلوار طالقانی جنوبی، بن بست فرهنگ، پ۱۷

تلفن: ۴۲۳۴ ۳۵۲۳ ۰۲۴ – ۴۴۴۰ ۳۵۲۷ ۰۲۴ – ۶۵۶۱ ۳۵۲۴ ۰۲۴

دفتر مرکزی استان قزوین: قزوین، خیابان نوروزیان، نبش حکمت ششم، ساختمان سبلان، واحد۱

تلفن: ۹۳۲۷ ۳۳۶۷ ۰۲۸

پیامک: ۷۰۰۰۸۰ ۱۰۷۰ ۵۰۰۰ – ۷۰۰۰۸۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

ایمیل: info@pasargad-isp.com