اعضای هیئت مدیره:

۱-آرش محمدبیگی                    رئیس هیئت مدیره- مدیرعامل

۲-وحید حیدری                         نایب رئیس هیئت مدیره- مدیر فنی

 

پرسنل فنی:

۱-احمد خان احمدی فرد           کارشناس فنی وایرلس

۲-علی فرهادی                         کارشناس فنی وایرلس

۳-مهدی آقا محمدی                 کارشناس فنی ADSL

 

پرسنل اداری:

۱-خانم جماعت                        حسابدار

۲- خانم نادری                          کارشناس فروش پهن باند و وایرلس

۳-خانم پیر جماعت                  کارشناس فروش ADSL

۴-مهدی خلیلی                         کارپرداز

۵-مجید آقایی                          سرپرست فروش قزوین

۶-خانم دارابی                          کارشناس فروش قزوین