• استان قزوین (قزوین، تاکستان، البرز، بوئین زهرا، آبیک، ضیاءآباد و…)

  • استان زنجان (زنجان، ابهر، خرمدره، شریف آباد، نورین، هیدج، صائین قلعه و…)