بهار سامانه شرق

این شرکت عاملیت مجاز شرکت بهار سامانه شرق، دارنده پروانه سروکو به شماره ۲۸-۹۵-۱۰۰ از سازمان تنظیم مقررات در استان های قزوین و زنجان می باشد.

جهت بررسی صحت نمایندگی به سایت بهار سامانه شرق مراجعه فرمایید.