پشتیبانی اینترنت پاسارگاد:

اینترنت پاسارگاد  مفتخر به دارا بودن پشتیبانی ۲۴ ساعته در طول ۷ روز هفته  میباشد.

۶۵۶۱ ۳۵۲۴ ۰۲۴

۴۴۴۰ ۳۵۲۷ ۰۲۴

۴۲۳۴ ۳۵۲۳ ۰۲۴

۶۵۶۲ ۳۵۲۴ ۰۲۴