۱۳۹۶-۱۲-۱۰

اینترنت فضایی برای اشتغالزایی زنان روستایی

اینترنت فضایی برای اشتغالزایی زنان روستایی   سال آینده طرح برگزاری دوره های آموزشی استفاده از اینترنت برای اشتغالزایی زنان روستایی در ۲۷۰ نقطه کشور، اجرایی […]