۱۳۹۶-۱۲-۲۸

تیغ بزرگ داده‌ها برگردن کودکان

به گفته یونیسف، بزرگ داده‌ها برای کودکان خطرناکند تیغ بزرگ داده‌ها برگردن کودکان                پژوهشگران صندوق کودکان ملل متحد موسوم به یونیسف می‌گویند، کودکان در […]